Kto powinien przeprowadzać audyt finansowy?

Audyt finansowy, nazywany również rewizją finansową jest dokumentem zawierającym kompleksowo podsumowane działania finansowe przez biegłego rewidenta. Powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że zawiera on rzetelnie i jasno opisane sytuacje majątkową i finansową, a także wynik finansowy jednostki.

Biegły rewident zwany inaczej audytorem jest to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Zatem jest to osoba kompetentna, której kwalifikacje muszą być poparte odpowiednimi dokumentami. Potwierdzeniem tych uprawnień jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Jedną z firm konsultingowych, która zatrudnia wykwalifikowanych profesjonalistów w temacie audytu jest assay.pl.

Aby zostać biegłym rewidentem należy spełnić wiele warunków. Musi być to osoba niekarana, ciesząca się pełną praw publicznych i zdolnością do czynności prawnych, musi mieć nieposzlakowaną opinię i jej postępowanie musi dawać wiarygodność co do prawidłowego wykonywania tego zawodu. Ponadto taka osoba musi mieć ukończone studia wyższe, władać językiem polskim w mowie i piśmie, mieć odbytą roczną praktykę w zakresie rachunkowości, jak też dwuletnią aplikację w podmiocie, który jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny oraz złożyć ślubowanie przed upoważnionym  członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Dopiero osoba spełniająca wszystkie powyższe warunki jest osobą kompetentną do przeprowadzenia audytu finansowego. Warto jednakże nadmienić, że nie tylko kwalifikacje są ważne w tym zawodzie. Przede wszystkim istotne jest podejście samego biegłego do przeprowadzonego audytu oraz wyznawania przez niego filozofia swojego zawodu – czy przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego biegły skupia się bardziej na wyszukiwaniu wszelakich błędów i pomyłek czy „donoszeniu” na pracowników, czy jednak istotniejsza jest dla niego rzetelność i czytelność przedstawianych danych. Na ich podstawie użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację finansową i majątkową spółki.

Audyt finansowy ma także pomóc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych. Zawiera ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz opis ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności. Tak powinien postępować profesjonalny biegły rewident.