Czy w sporze bankowym pomoże radca prawny?

W przypadku problemu natury prawnej warto skorzystać z usług prawnika. Niekoniecznie musi być to adwokat, ponieważ równie dobrze sprawdzi się radca. Nie tylko udzieli odpowiedniej porady, ale może także przygotować projekt aktu prawnego bądź wystąpić jako pełnomocnik w sądzie. W zależności od sprawy, koszt wizyty w kancelarii może być dość wysoki, jednak warto wydać pieniądze na profesjonalną pomoc, nawet w kwestii niewielkich komplikacji. Zakres dziedzin, w jakich radca może pracować, nie ma żadnych ograniczeń. Co za tym idzie, może również rozwiązać spór bankowy.

Czego dotyczy prawo bankowe?

Mówiąc krótko, prawo bankowe obowiązuje wszystkie przepisy regulujące działanie banków. Dzieli się je na prywatne i publiczne. Prywatne rozstrzyga w sporach między bankiem a klientem, łącznie z kwestiami związanymi z zachowaniem tajemnicy bankowej bądź tych dotyczących umowy kredytu. W publicznym prawie bankowym chodzi o przepisy określające tworzenie nowych banków, działanie już istniejących, realizację polityki pieniężnej oraz nadzór. Dokumenty regulujące polskie prawo bankowe to przede wszystkim Konstytucja RP, ustawy (takie jak ustawa o Narodowym Banku Polskim czy ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) oraz dodatkowe przepisy z zakresu m.in. kodeksu cywilnego i kodeks spółek handlowych.

Radca prawny – czym się zajmuje?

Radca prawny, po ukończeniu 6-letnich studiów i odbyciu 3-letniej aplikacji, może występować w sądzie jako obrońca, projektować akty prawne oraz udzielać konsultacji z wszystkich dziedzin prawa, również bankowego. Etyka zawodowa zobowiązuje go do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji podanych przez klienta. Dobry radca prawny musi wykazywać się rzetelnością i uczciwością, a przy tym lojalnością we współpracy z klientem. Cena pomocy jest ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju podejmowanej sprawy. 

Na stronie http://www.lexnord.com/ można znaleźć szczegółową ofertę usług świadczonych przez kancelarię prawną.

Spór prawny z bankiem często jest możliwy do rozwiązania

Instytucje finansowe również mogą się mylić; wchodząc w spór z bankiem nie trzeba od razu nastawiać się na niekorzystny obrót spraw. Radca prawny obdarzony dużą wiedzą i umiejętnościami może zająć się każdym sporem i rozwiązać go na korzyść klienta.

Zanim wstąpi się na drogę sądową z bankiem, warto sprawdzić, czy problem może zostać rozstrzygnięty przy pomocy zwykłej reklamacji. Można ją złożyć telefonicznie lub pisemnie, w kwestiach bardziej spornych dobrze stawić się osobiście. Jeśli jednak reklamacja zostanie odrzucona, wtedy należy udać się po poradę do radcy prawnego, który pomoże w podjęciu decyzji, czy konieczne jest wniesienie pozwu.

Z pomocy radcy prawnego dobrze skorzystać m.in. także w sytuacjach, gdy konieczne jest sporządzenie wzoru umowy bądź regulaminu, analiza dokumentacji albo wydanie opinii dotyczącej dofinansowania.

W przypadku problemów z bankiem przydatne mogą okazać się usługi Arbitra Sądowego. Warto też przedstawić swoją sytuację przed Sądem Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego.

Spory z bankami na drodze sądowej

Spory bankowe, rozwiązywane sądowniczo, najczęściej dotyczą naruszenia umów – szczególnie kredytowych, ale także tych dotyczących powstrzymania się od egzekucji. Radca prawny może wywalczyć w sądzie zabezpieczenie zwrotu pożyczki lub umorzenie egzekucji. Pozew sądowy przeciwko bankowi można także wnieść tytułem żądania zapłaty, np. głównej kwoty kredytu bądź z rachunków zastrzeżonych (tzw. escrow). Radca prawny jest zdolny do reprezentowania klienta w sądzie w sprawach związanych z walutami obcymi czy kredytem konsumenckim.

Każdy klient, decydując się na rozwiązanie sporu bankowego w sądzie, musi liczyć się z dodatkowymi opłatami, nie tylko tymi związanymi z korzystaniem z pomocy radcy prawnego, który później będzie pełnił rolę reprezentanta. Nie da się określić standardowego kosztu za wniesienie pozwu, wszystko zależy od istoty sporu. Pierwszy koszt, jaki musi ponieść petent, to wpis sądowy, obliczany na podstawie wartości przedmiotu. Dodatkowo, jeśli sąd zdecyduje o powołaniu biegłych (może to też zrobić sam klient), im również należy się wynagrodzenie, mogące wynosić ponad tysiąc złotych.

O możliwościach radcy prawnego w kwestii sporów bankowych można przeczytać na http://www.lexnord.com/oferta/prawo-bankowe-spory-bankami/.