Projektowanie na potrzeby gospodarstw wiejskich – budynki inwentarskie

House of milk farm in countryside.

House of milk farm in countryside.

Planując dowolną inwestycję musimy zdać sobie sprawę z różnic między poszczególnymi budowlami z punktu widzenia prawa budowlanego. To, czy na naszej działce ma powstać budowla, budynek, czy też obiekt budowlany jest ważne, ponieważ zasady wznoszenia każdej z tych konstrukcji obwarowane są odmiennymi przepisami.

Zgłoszenie i pozwolenie na budowę

Część robót budowlanych na terenach wiejskich można wykonywać na podstawie zgłoszenia, czyli bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy RIBET. Są to niektóre obiekty gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2, jak np. przechowalnie czy składy narzędzi.

Inne budowle wymagają uzyskania zezwolenia na budowę, przy czym kryterium nie jest powierzchnia obiektu, ale jego projektowane przeznaczenie. Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebny jest komplet dokumentów wraz z profesjonalnym projektem budowlanym i mapą sytuacyjną do celów budowlanych.

Budynki inwentarskie w prawie budowlanym

Pomieszczenia inwentarskie przeznaczone są dla zwierząt gospodarskich, a zatem muszą spełniać szereg wymagań uregulowanych przez przepisy polskie i regulacje UE. Zgodność projektu z tymi przepisami jest weryfikowana przez urząd w procesie przyznawania, niezbędnego w tym przypadku, zezwolenia na budowę.

Projektowanie na potrzeby hodowli

Projekt architektoniczno-budowlany chlewni, obory czy owczarni musi uwzględniać konieczność zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków mikroklimatycznych. Odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, a także właściwe oświetlenie, stanowią kluczowe czynniki wpływające na powodzenie hodowli i różnią się w zależności od gatunku hodowanych zwierząt.

Bardzo ważne jest także zachowanie norm dotyczących możliwości ewakuacji zwierząt – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa RIBET. Normy te określają dokładnie ilość wyjść ewakuacyjnych i ich odległość od najdalszych stanowisk zwierząt, przy czym parametry te uzależnione są od ilości zwierząt i sposobu ich utrzymania.

Ponieważ projektowanie budynków inwentarskich jest procesem złożonym zarówno pod kątem wymagań formalnych, jak i konieczności każdorazowego uwzględnienia indywidualnych potrzeb hodowli, wykonanie go warto zlecić doświadczonym wykonawcom.