Zatrudnienie niepełnosprawnego – nie takie trudne i dodatkowo opłacalne

znaczek

W Polsce zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest bardzo niskie w porównaniu ze średnią europejską, która wynosi 60%, podczas gdy u nas to tylko około 28%. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 25 osób, powinni teoretycznie posiadać także w swoich szeregach osoby z niepełnoprawnością, ponieważ w przeciwnym przypadku ustawodawca nakłada na nie kary pieniężne. PFRON przewidział jednak korzystne dofinansowania dla pracodawców, dzięki którym niepełnosprawne mogą znaleźć pracę.

Pracodawcy nie decydujący się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych wskazują przede wszystkim, że jest to związane z wieloma formalnościami, a także obawiają się wysokich kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W dużej mierze przedsiębiorcy kierują się jednak stereotypami oraz wykazują się niewiedzą, ponieważ obecnie zatrudnienie niepełnosprawnegowcale nie musi być skomplikowane – nie dość, że można otrzymać korzystne dofinansowanie, to jeszcze dodatkowo zrobić to za pośrednictwem agencji pracy, co oznacza dla pracodawcy kolejne udogodnienia.

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

Aby uzyskać dofinasowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, przedsiębiorca musi przede wszystkim zatrudnić ją na podstawie umowy o pracy – nie jest możliwe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na umowę o dzieło czy umowę zlecenia.

Dofinansowania mogą otrzymać pracodawcy:

  • prowadzący zakład pracy chronionej
  • zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 6%
  • zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Stosowane są również dodatkowe wymogi, które określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Dodatkowe dotacje z PFRON

Ponadto pracodawca może również skorzystać z innych form dotacji, aby przygotować się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oraz ułatwić jej powierzone zadania.

Dodatkowe częściowe i całościowe dotacje to między innymi:

  • zwrot kosztów za wykonanie adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • zwrot kosztów za przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej
  • refundacja części kosztów na szkolenia dla osób niepełnosprawnych
  • zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej w miejscu pracy niepełnosprawnemu

Niepełnosprawnych pracowników można zatrudniać przez agencje pracy

Wielu pracodawcom wydaje się, że znalezienie odpowiedniej osoby z niepełnosprawnością może być bardzo trudne. Niemniej jednak wśród osób z różnymi stopniami niepełnosprawności są wysoce zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy, którzy mogą pracować na różnych stanowiskach.

W znalezieniu odpowiednich osób z niepełnosprawnością pracodawcy może pomóc również agencja pracy skupiająca osoby niepełnosprawne i pomagająca im w aktywizacji zawodowej. Agencje pracy dla osób niepełnosprawnych nie tylko łączą pracowników z pracodawcami, ale również odciążają swoich klientów w formalnościach dotyczących zatrudnienia.

Capital Work Sp. z o.o. to agencja pracy tymczasowej, która od 2012 roku oferuje outsourcing zatrudniania osób niepełnosprawnych w całej Polsce. Aktualnie współpracuje z ponad 140 pracownikami z różnych regionów kraju.