Wady i zalety inwestowania w fundusze

Inwestowanie w fundusze cieszy się obecnie popularnością. Polega ono na zbiorowym lokowaniu kapitału, który wpłacany jest przez jego uczestników. Poznaj więc jego specyfikę oraz wady i zalety.

Fundusze inwestycyjne są doskonałą formą inwestowania na giełdzie dla osób, które nie posiadają fachowej wiedzy z zakresu finansów. Operowaniem środkami zajmuje się tutaj zarządzający funduszem, który wypracowuje zysk dla swoich klientów. Warto więc poznać pozytywne i negatywne strony inwestowania w fundusze.

Zalety funduszy inwestycyjnych

 • znaczna oszczędność czasu w stosunku do samodzielnego inwestowania,

 • gwarancja, że nasze środki będą zarządzane przez specjalistów,

 • brak konieczności posiadania wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie finansów i ekonomii,

 • fundusze zapewniają odpowiednią dywersyfikację inwestycji, przez co nie narażasz się na ryzyko systematyczne,

 • fundusze inwestycyjne są zwolnione z poszczególnych form podatku dochodowego – między innymi z tytułu dywidend czy odsetek od obligacji,

 • transparentność funduszy, przepisy prawa obligują zarządzających funduszami do udostępniania inwestorom szeregu informacji między innymi w zakresie generowanych stóp zwrotu.

 • w zależności od funduszu, możliwe staje się wyjście w inwestycji w dogodnym dla nas terminie,

 • zależnie od preferowanej klasy aktywów i awersji do ryzyka możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu,

 • duży wybór różnych funduszy, który umożliwia wybranie takiego, który będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom,

 • inwestowanie w fundusze nie wymaga posiadania dużych sum pieniędzy,

 • możliwość inwestowania w instrumenty finansowe, które przy dużej skali cechują się względnie niskimi kosztami np. zagraniczne instrumenty finansowe lub nieruchomości na zakup których może pozwolić sobie jedynie wąska grupa inwestorów indywidualnych.

Wady funduszy inwestycyjnych:

 • inwestując w fundusze należy liczyć się z poszczególnymi rodzajami opłat za zarządzanie środkami, związane na przykład z kosztami dystrybucyjnymi lub za konwersję jednostek

 • trudność oceny i wybory właściwego funduszu – bardzo ciężko porównać jeden fundusz z drugim,

 • pieniędzy za zbycie jednostek uczestnictwa nie są wypłacane natychmiast,

 • inwestowanie w fundusze tak jak wszystkie inwestycje również obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, żaden fundusz nie będzie w stanie zagwarantować nam osiągnięcia satysfakcjonującego nas zysku.

 • fundusze są formą długotrwałego lokowania kapitału,

 • wielu klientów, dość niesłusznie uważa konstrukcję funduszy inwestycyjnych za skomplikowaną,

 • dotychczasowe rezultaty nie mają wpływu na przyszłą stopę zwrotu,

 • brak możliwości szybkiej reakcji na aktualne wydarzenia, fundusz inwestycyjny posiadający znaczne zaangażowanie ma trudności z wycofania się z danej inwestycji bez ponoszenia nadmiernych kosztów.